Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kadra kierownicza:

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  Tomasz Słaboszowski
  ul. Długa 75/76; 80-831 Gdańsk
  tel. /58/ 30-02-360

  I Zastępca
  Barbara Kowalska
  tel. /58/ 30-02-306

  II Zastępca
  Edyta Sławnikowska
  tel. /58/ 30-02-370

  III Zastępca
  Leszek Synak
  tel. /58/ 30-02- 438

  IV Zastępca
  Rafał Szramka
  tel. /58/ 55- 33- 900

  V Zastępca
  Dariusz Jankowiak
  tel. /58/ 30-02- 438
   

  VI Zastępca
  Tomasz Węgiel
  tel. /58/ 66- 69-393
   

  Główny Księgowy
  Justyna Rogowska
  tel. /58/ 30-02-307

   

  Zakres sprawowanego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Izby zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej:
   

  DYREKTOR IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ - DIAS

  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora:
  Pion wsparcia:

  1. Wydział Obsługi Prawnej,
  2. Referat Audytu Wewnętrznego,
  3. Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej,
  4. Wydział Bezpieczenstwa i Ochrony Informacji,
  5. Wydział Kontroli Wewnętrznej,
  6. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  I ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez I Zastępcę:

  Pion zarządzania

  1. Dział Zarządzania,
  2. Wydział Kadr,
  3. Referat Szkoleń,
  4. Dział Obsługi Kancelaryjnej.

  II ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez II Zastępcę:

  Pion orzecznictwa

  1. Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych,
  2. Wydział Podatku od Towarów i Usług,
  3. Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,
  4. Referat Postępowania Celnego,
  5. Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej,
  6. Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem

  III ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez III Zastępcę:

  Pion poboru i egzekucji

  1. Pierwszy Samodzielny Dział Spraw Wierzycielskich,
  2. Drugi Referat Spraw Wierzycielskich,
  3. Dział Egzekucji Administracyjnej,
  4. Wieloosobowe Stanowisko Rachunkowości Podatkowej.


  IV ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez IV Zastępcę:

  Pion kontroli, cła i audytu

  1. Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej,
  2. Referat Zarządzania Ryzykiem,
  3. Referat Współpracy Międzynarodowej,
  4. Referat Audytu Środków Publicznych,
  5. Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych
  6. Referat Spraw Karnych Skarbowych.

  V ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez V Zastępcę:
  Pion logistyki i usług

  1. Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami,
  2. Wydział Logistyki, Archiwum.

  VI ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez VI Zastępcę:
  Pion celno-graniczny

  1. Dział Graniczny,
  2. Dział Zakazów, Ograniczeń Kontroli i Środków Polityki Handlowej

  Komórki organizacyjne podlegające bezpośrednio Zastępcom Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku:

  1. Referat Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Żródeł Przychodów,
  2. Referat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
  3. Dział Centrum RTG


  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Komórka organizacyjna nadzorowana przez Głównego Księgowego:

  Pion finansowo - księgowy

  1. Wydział Rachunkowości Budżetowej i Planowania i Kontroli Finansowej,
  2. Dział Płac

   

  Do kompetencji Dyrektora należą sprawy:

  1. w zakresie organizacyjno-prawnym:
  • reprezentowanie Izby na zewnątrz,
  • ustanawianie pełnomocników,
  • przedstawianie wniosków w sprawie zmian w terytorialnym zasięgu działania urzędów skarbowych,
  • ustalanie Regulaminu i jego zmian,
  • nadawanie Regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych, urzędu celno-skarbowego i ich zmian,
  • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Izby,
  • skarg i wniosków,
  • audytu wewnętrznego,
  • zapewnienie przestrzegania tajemnicy skarbowej i ochrony informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań obronnych,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przydzielanie zadań związanych z funkcjonowaniem Izby, wykraczających poza zakres działania przypisany niniejszym Regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym,
  • kontroli zarządczej;

  2.  w zakresie spraw pracowniczych: wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego Urzędu (kierownika zakładu pracy), w tym nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunków pracy, ustalanie zakresów obowiązków pracowników Izby oraz wykonywanie innych czynności prawnych z zakresu prawa pracy;
  3.   w zakresie spraw budżetowych i finansowych:

  • zatwierdzanie planu finansowego Izby,
  • zatwierdzanie list wypłat,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przydzielonymi Izbie pod względem legalności, gospodarności i celowości;

  4.  w zakresie spraw podatkowych: wydawanie postanowień i decyzji w trybie odwoławczym oraz w trybach szczególnych;
  5. w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi: wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  6.  w zakresie udzielania pracownikom Izby upoważnień do załatwiania spraw, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;
  7.  w zakresie podejmowania decyzji o skierowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  8. w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej;
  9. w zakresie spraw dotyczących kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji.

   

  Do kompetencji I Zastępcy Dyrektora Pionu Zarządzania należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3.  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.
    

  Do kompetencji II Zastępcy Dyrektora Pionu Orzecznictwa należą sprawy:

  1. podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących:
    
  • podatków dochodowych,
  • podatków sektorowych,
  • podatków majątkowych,
  • podatków od towarów i usług,
  • podatku akcyzowego,
  • innych podatków nie ujętych wyżej,
  • należności celnych,
  • niepodatkowych należności budżetowych,
  • dotacji przedmiotowych,
  • innych sprawach wynikających z przepisów dotyczących należności określionych wyżej.

  2.  współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4.  współdziałania z organami KAS, wymienionymi w art. 11 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  5.  kształtowania form i metod działania zapewniających powszechność opodatkowania;
  6.  zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  7. sprawowania monitoringu nad zwrotami podatku od towarów i usług wykonywanymi przez urzędy skarbowe na zasadach określonych odrębnie w wytycznych Ministerstwa Finansów.
   

  Do kompetencji III Zastępcy Dyrektora Pionu Poboru i Egzekucji należą sprawy:

  1.  podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwa w sprawach dotyczących:

  • postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości,
  • udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
  • odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
  • wstrzxymania wykonania decyzji,
  • zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,
  • nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
    

  2. udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania porzepisów prawa nadania w zakresie wymienionym w pkt 1 dla naczelników urzędów skarbowych;

  3. współdziałanie z Ministerstwem Finansów w zakresie objętym w pkt 1;

  4. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek.
   

  Do kompetencji IV Zastępcy Dyrektora Pionu Kontroli, Cła i Audytu należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz organami ścigania;
  4. współdziałanie z organami KAS.

  Do kompetencji V Zastępcy Dyrektora Pionu Logistyki i Usług należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.

  Do kompetencji VI Zastępcy Dyrektora Pionu Celno - Granicznego należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • pozwoleń na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),
  • zatwierdzania uznanych miejsc załadunku, pozwoleń na prowadzenia magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej;

  2. stosowanych procedur kontroli obrotu towarowego i osobowego  w oddziałach celnych,  w tym wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej;

  3. nadzoru nad działalnością laboratorium celnego:

  • określenie polityki jakości laboratorium,
  • współdziałanie w doskonaleniu Systemu Zarządzania,
  •  wyznaczanie celów jakościowych i zadań laboratorium,
  • zatwierdzanie dokumentów Systemu Zarządzania, zgodnie z procedurą laboratorium;

  4. wyznaczanie kierunków rozwoju i nadzór nad działalnością komórki centralnej KCRTG;
  5.  inicjowanie i koordynowanie współpracy oraz udział w projektach realizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, związanych z obsługą i kontrolą obrotu towarowego, dotyczących:

  • promocji ułatwień legalnego obrotu towarowego z krajami trzecimi,
  • bezpieczeństwa obrotu towarowego w transporcie lotniczym i morskim,
  • zwalczania międzynarodowej przestępczości celnej;

  6. koordynowanie misji audytowych i kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli instytucji UE (Komisji UE, ETO) w zakresie tradycyjnych środków własnych oraz stosowanych procedur dotyczących kontroli obrotu towarowego;

  7. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  8. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  9. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.
   

  Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy:

  podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki finansowej Izby;
  2. terminowa realizacja zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej;
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Izby;
  4. prowadzenie rachunkowości Izby;
  5. dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości;
  7. kierowanie Pionem Finansowo-Księgowym.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2017 07:09
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian