«Powrót

FLEGT - ważne informacje dla przedsiębiorców

FLEGT - ważne informacje dla przedsiębiorców

FLEGT - ważne informacje dla przedsiębiorców

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów  informuje, iż na mocy upoważnienia udzielnego  przez organ właściwy ds.  FLEGT w Polsce, to jest Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  z dniem 19.06.2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku rozpoczyna realizację zadań organu właściwego ds.  FLEGT.

Dane kontaktowe jednostek  realizujących zadania organu właściwego ds. FLEGT to:
1)    Ministerstwo Finansów
            Departament Ceł
           ul. Świętokrzyska 12
           00-916 Warszawa
           tel. + 48 22 694 51 56, +48 22 694 50 05
           fax: + 48 (22) 694 43 03
          e-mail: flegt@mf.gov.pl
    
2)    Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dział Zakazów, Ograniczeń i Kontroli Środków Polityki Handlowej
ul. Chłopska 3
80-362 Gdańsk
tel.: +48 58 553 91 75 w 521
e-mail: flegt@pm.mofnet.gov.pl

Importerzy/zgłaszający od dnia 19 czerwca 2017 r. mają możliwość  składania  zezwolenia FLEGT zarówno w Ministerstwie Finansów jak i w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku  przy ul. Chłopskiej 3.

Przed przesłaniem do akceptacji papierowej wersji zezwolenia FLEGT importerzy/zgłaszający  proszeni są, aby wpierw skorzystali system TRACES-FLEGT IT dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/.

W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia  9 czerwca 2016 r. zmieniającym załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005  w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej od dnia 15 listopada 2016 r. przesyłki drewna z Indonezji zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu, klasyfikowane do kodów Taryfy Celnej wymienionych w ww. rozporządzeniu muszą:

  • posiadać zezwolenie FLEGT, wydane przez indonezyjski organ zezwalający (wykaz indonezyjskich organów zezwalających:  http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk), które zostały
  • uznane przez organ właściwy ds. FLEGT państwa członkowskiego UE, w którym przesyłka zgłaszana jest do dopuszczenia do obrotu. Wykaz organów właściwych państw członkowskich UE: http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/competent-authorities.
     
Rejestr zmian