INFORMACJA DLA KLIENTÓW IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W związku rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58) 300 23 00 e-mail: ias.gdansk@mf.gov.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod.gdansk@mf.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań administratora, w szczególności w celach:
  • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa;
  • kontroli obrotu towarowego z zagranicą;
  • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowaniu i podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, które dokonywane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to sytuacji dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach lub pozyskanych z dostępnych publicznie rejestrów w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.05.2018 Data publikacji: 25.05.2018 08:50 Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2018 09:21
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Karol Pepliński Osoba modyfikująca: Karol Pepliński