Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Ustawa ta określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i podległych jemu jednostek.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni lub wyznaczony porzez niego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu, przy ul. Północnej 9A, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 58 666 93 93:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.15- 15.15,
  • dodatkowo w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca poza godzinami urzędowania w godz. 15.15-17.00

  Skargi i wnioski do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni można składać na kilka sposobów:

  • pisemnie, przesyłając na adres: ul. Północna 9a, 81-029 Gdynia lub składając osobiście w kancelarii Urzędu,
  • przesłać faksem pod nr (58) 621 05 54,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pomorski.ucs@mf.gov.pl,
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem portalu ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 11:59
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Kalina Szymankiewicz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian