«Powrót

Nowe technologie w służbie pomorskiej KAS

Nowe technologie w służbie pomorskiej KAS

Nowe technologie w służbie pomorskiej KAS

Zdjęcie przedstawia widok z góry na Bazę kontenerową w Gdańsku
Widok z góry na bazę kontenerową
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przemawiający do dziennikarzy, wprowadzający w temat nowych technologii.
Na zdjęciu Zastępca Dyrektora DCT w Gdańsku Jacek Grabowski
Przemówienie komisarza Komisji Europejskiej  Willa van Heesvijka
Pan Wojciech Gęsikowski funkcjonariusz Celno- Skarbowy omawiający jak funkcjonuje tzw,. sztuczny pies
Zdjęcie przedstawia jak pracuje sztuczny pies
Funkcjonariusz Celno - Skarbowy pokazujący jak działa sztuczny pies

20 czerwca 2018r. na terenie DCT Gdańsk odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi naukowo -badawczemu C-BORD.    
Na konferencję zaproszeni zostali: Pan Will van Heesvijk - komisarz Komisji Europejskiej, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz koordynatorzy projektu z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 


Gospodarzem spotkania był Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku - Tomasz Słaboszowski.
"C-BORD to wzorcowy przykład na to jak powinno się tworzyć technologiczne rozwiązania, które wspierać mają służby. W tym przypadku konkretnie Służbę Celno-Skarbową.To właśnie funkcjonariusz, który był i będzie na miejscu setek kontroli wie najlepiej czego w ich trakcie mu brakowało i co będzie mu potrzebne w przyszłości. Takiego doświadczenia nie da się zastąpić i dlatego udział przedstawicieli pomorskiej KAS, którzy dysponują doświadczeniem swoich kolegów i koleżanek w projekcie tworzącym nowe technologie w zakresie inspekcji ładunkow jest tak istotny." - powiedział Dyrektor IAS.

Unijny projekt C-BORD (effective Container Inspection at BORDer control points), w którym Dział Centrum RTG wyznaczony został przez Szefa ówczesnej Służby Celnej jako członek 18 podmiotowego Konsorcjum, oficjalnie rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2015r.  

W maju 2015r. Dyrektor ówczesnej Izby Celnej w Gdyni podpisał grant agreement, następnie Izba Celna w Gdyni poddana została procesowi walidacji przez Komisję Europejską ( w ubiegłym roku, na wniosek osób realizujących projekt z  Działu Centrum RTG, w miejsce Izby Celnej w Gdyni walidacji poddano Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku ).

Projektowi przewodniczy instytucja naukowa Commissariat a l energie atomique et aux Energies Alternatives (CEA), która wygrała konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską w temacie BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY - Technologies for inspections of large freight  

Głównym celem projektu jest budowa  urządzeń do inspekcji dużych ładunków na przejściach granicznych, bazujących na najnowszych technologiach z wykorzystaniem promieniowania RTG, promieniowania neutronowego, zjawiska fotorozszczepienia, nowoczesnych bramek radiometrycznych oraz tzw. "sztucznego psa".

C-BORD to pierwszy projekt naukowo-badawczy, do którego udziału zaproszono administracje celno-skarbowe, których przedstawiciele, jako docelowi użytkownicy końcowi projektowanych technologii, miały za zadanie ustalić wspólnie wymagania jakie tego typu urządzenia powinny spełniać, aby kontrola celno-skarbowa była bardziej wydajna i mniej dokuczliwa dla podmiotów obrotu kontenerowego i jednocześnie bezpieczna dla użytkowników oraz środowiska. Cały projekt przewidziany został na okres 3,5 roku (42 miesiące).

Projekt finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020 - największego w historii programu finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej (którego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro), stanowiącego spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.  

Prace osób zaangażowanych w realizację projektu C-Bord z ramienia Działu Centrum RTG polegały na ustaleniu wymagań technicznych dla projektowanych urządzeń, z punktu widzenia użytkowników końcowych, jakimi są administracje celno-skarbowe. Wymagania te uwzględniają aspekty związane z adaptacją opracowanych technologii, warunkach pracy w portach morskich, bezpieczeństwem itp.

Na terenie DCT w Gdańsku testowane są technologie C-Bord w warunkach morskiego przejścia granicznego.  

Do testowanych technologii należą:

- technologia RTG ( X-ray ). Projekt C-Bord oparty został na istniejących już urządzeniach RTG, które dzięki promieniowaniu X pozwalają uchwycić obraz wnętrza kontrolowanego środka przewozowego oraz towaru. Do nowoczesnego urządzenia RTG opartego na akceleratorze liniowym emitującym promieniowanie X dołączone zostaną kolejne 4 technologie, których wynik zastosowania będzie miał odzwierciedlenie w jednym spójnym interfejsie użytkownika

- nowoczesna bramka radiometryczna ( RPM )- technologia dotychczas stosowana w procesie kontroli granicznej, na potrzeby projektu występuje z unowocześnionym systemem wykrywalności materiałów promieniotwórczych i skażonych radioaktywnością innych materiałów. Technologia stosowana dotychczas oddzielnie jedynie przez Straż Graniczną.  

- „sztuczny pies" – jako uzupełniające do technologii RTG urządzenie, którego celem jest badanie powietrza w kontenerze i analiza lotnych cząsteczek na potrzeby identyfikacji potencjalnych materiałów niebezpiecznych ( materiały wybuchowe ) oraz narkotyków,

wyrobów tytoniowych, a także istot żywych. Technologia ta również obecnie stosowana jest oddzielnie.

W/w technologie C-Bord w kwietniu br. testowane były już w Roszke – na lądowym przejściu granicznym Węgier i Serbii. Po zakończeniu testów w Gdańsku, urządzenia alokowane zostaną do portu w Rotterdamie, gdzie dodatkowo testowane będą jeszcze dwie kolejne technologie C-Bord:

- przemieszczalny system neutronowy – bazujący na użyciu wiązki cząstek – neutronów emitowanych z generatora neutronów, które wchodzą do szczelnie zamkniętego kontenera i wzbudzają umieszczone w kontenerze materiały ( atomy tychże materiałów ), które emitują promieniowanie gamma rejestrowane przez detektor znajdujący się w urządzeniu oraz

- fotorozszczepienie – bazuje na naświetlaniu specjalnego materiału jądrowego, wysokoenergetycznymi fotonami o energii co najmniej 6 MeV. Dzięki tej technologii istnieje możliwość wykrycia nielegalnego przewozu materiałów jądrowych w kontenerach.

Korzyści wynikające z projektu C-Bord to przede wszystkim ujednolicenie testowanych technologii, co będzie miało wpływ na większą penetrację kontrolowanego środka przewozowego, pozwalającego na wzrost wykrywalności oraz automatycznej identyfikacji towarów niepożądanych oraz spójny software łączący kilka technologii.

Oddziaływanie społeczne projektu C-Bord to przede wszystkim ochrona morsko-lądowych granic UE w kontekście transportu niebezpiecznych i nielegalnych ładunków, jednocześnie w oparciu o ochronę kluczowych elementów w łańcuchu dostaw,

Oddziaływanie gospodarcze projektu C-Bord to przede wszystkim przyspieszenie sprawnego przepływu legalnego towaru. Tworzenie silnej, konkurencyjnej branży bezpieczeństwa UE, która dostarczy rozwiązania oraz będzie sprzedawać usługi i technologie na rynku światowym.

Goście mieli możliwość obejrzenia i zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym na terenie Terminala Kontenerowego DCTw Gdańsku oraz sprzętem będącym dopiero w fazie testów.

   
 

Rejestr zmian