«Powrót

Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Skargi i wnioski można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przy ul. Długiej 75/76 , 80-831 Gdańsk w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.30–15.30),  w sekretariacie (piętro III, pok. 302),
  • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
  • faksem pod nr tel. 58 30 02 360, 58 30 12 444
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: ias.gdansk@mf.gov.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/web/bip-2201/lista-epuap

Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w godzinach urzędowania, wg zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.
Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie  Izby w Gdańsku przy ul. Długiej 75/76, we wtorki, po  uprzednim umówieniu się w Sekretariacie pod numerem telefonu 58 30 02 360.

Możliwe jest również ustalenie innego dogodnego terminu przyjęcia, w godzinach późniejszych, po uprzednim umóweiniu się w Sekretariacie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku pod numerem telefonu 58 30 02 360.

Wydział Kontroli Wewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w sprawach z zakresu skarg i wniosków przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w budynku położonym w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3 (pok. 213, 213A, 205).
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 13:08 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 13:57
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
Rejestr zmian