«Powrót

Strategia podatkowa - obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych (PGK)

Strategia podatkowa - obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych (PGK)

Strategia podatkowa - obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych (PGK)

Kogo dotyczy nowy obowiązek

Obowiązkowi publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegają podatnicy,których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln EUR wg kursu średniego NBP, ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązek sprawozdawczy dotyczy grupy jako całości oraz wszystkich spółek wchodzących w jej skład i powstaje niezależnie od wartości przychodów.

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej nie mają zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie zawartej z Szefem KAS.

Terminy i sposób publikacji

Sposób publikacji:
Informację o realizowanej strategii podatkowej podatnik zamieszcza w języku polskim na swojej stronie internetowej.
W przypadku, gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.
Termin:
do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy.
Przykłady:

  • gdy rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31.12.2020 roku, obowiązek sporządzenia i opublikowania następuje w terminie do 31.12.2021roku;
  • gdy rok podatkowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, np. rozpoczął się 1.10.2020 roku i zakończył 30.09.2021 roku – termin publikacji upływa z dn. 30.09.2022 roku.

Informacja dla Urzędu Skarbowego

O adresie strony internetowej, na której publikowana jest informacja o realizacji strategii podatkowej, przedsiębiorca ma obowiązek elektronicznie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego (termin przekazania informacji jest tożsamy z terminem publikacji).

Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mogą skorzystać z dedykowanego adresu:
strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl

Podmioty pozostające we właściwości pozostałych urzędów skarbowych mogą skorzystać z danych teleadresowych znajdujących się na stronie internetowej danego urzędu w zakładce Kontakt > Dane teleadresowe lub na stronie https://www.gov.pl/web/kas/daneteleadresowe-jednostek-kas.
Podstawa prawna
art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800, z późn. zm.).