Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, jeśli chcesz tylko zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące składanego dokumentu - umów wizytę.

  Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Osobiste załatwienie sprawy

  Każdy klient może załatwić sprawę osobiście w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu. Sprawę można również załatwić przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik przedkłada oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej (17 zł) chyba, że pełnomocnictwo zostało już wcześniej zgłoszone. Wolne od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Korespondencyjne załatwienie sprawy

  Dokumenty/deklaracje można przesłać:

  Aby móc skorzystać z zasobów Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Telefoniczne załatwienie sprawy

  Kontakt telefoniczny należy do najbardziej powszechnych, a zarazem efektywnych sposobów komunikowania się klienta z Urzędem. Pracownik obsługujący telefon powinien dołożyć wszelkich starań aby klient uzyskał kompetentną, wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę skarbową - nie wszystkie informacje mogą być udzielane telefonicznie.

  Przyjmowanie, załatwianie skarg i wniosków

  Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowanie administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu,
  • pocztą elektroniczną,
  • za pomocą platformy e-PUAP
  • ustnie do protokołu.

  Ustne skargi i wnioski mogą być zgłaszane Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika lub kierownikom komórek organizacyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 58 765 48 80.

  Osobiste dostarczenie dokumentów na nośniku informatycznym

  Dostarczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych do siedziby Urzędu Skarbowego, odbywa się w godzinach pracy kancelarii, na następujących nośnikach danych:

  • płyta CD
  • płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu na informatycznych nośnikach danych:

  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem(Dz. U. z 2018 roku, poz. 180).
  • Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Akceptowalne formaty dokumentów i załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, ODS, ODT, GIF, JPG, TIF (TIFF), PNG, PDF, ZIP.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Karty Usług
  Karty Usług mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

  Akcyza

  Samochody osobowe
  Zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy / braku obowiązku zapłaty akcyzy z zakresu samochodów
  Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków dostępnych w zakładce Formularze na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych:  PUESC - puesc.gov.pl

  • WZZA: zwolnienie z akcyzy -  mienie przesiedlenia, elektromobilność
   • wniosek dla firm
   • wniosek dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności)
    (linki otwierają formularz po zalogowaniu się do konta na PUESC)

  W zał. 2 znajduje się informacja o dokumentach do złożenia w przypadku mienia przesiedlenia.
  Uwaga: do wniosku WZZA należy dodatkowo złożyć deklarację AKC-US

  Uwaga: do wniosków składanych elektronicznie, dokumenty należy dołączyć w formie plików  (każdy plik musi mieć indywidualną nazwę). Dopuszczalne są pliki w formacie PDF lub JPG, które nie przekraczają 2 MB wielkości.  
  Wymagane dokumenty:

  • dokument poświadczający zakup pojazdu,
  • zagraniczny dowód rejestracyjny,
  • dokumentację fotograficzną (przód pojazdu, tył pojazdu, prawy bok, lewy bok, prawy bok z otwartymi drzwiami, tabliczkę znamionową z nr VIN, wnętrze pojazdu uwzględniające przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń i liczbę miejsc siedzących,
  • w przypadku pojazdu typu pick-up dodatkowo należy dołączyć zdjęcia pomiaru długości przestrzeni ładunkowej, liczonej po podłodze przy zamkniętych burtach i długości rozstawu osi,
  • jeżeli wniosek składa za nas pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo PPS-1 wraz z opłatą skarbową.  

  W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie można złożyć wniosek papierowo, poniżej druki do pobrania:
  zał. 1 wniosek zwolnienie WZZA - mienie przesiedlenia
  zał. 2 informacja o dokumentach do złożenia – mienie przesiedlenia
  zał. 3 wniosek zwolnienie WZZA - elektromobilność  
  zał. 4 deklaracja AKC-US
  zał. 5 wniosek WZBO ciężarowy lub specjalny do 3,5 t., kolekcjonerski, zmiany konstrukcyjne

  Pozostałe sprawy akcyzowe
  Druki do pobrania:
  zał. 6 wniosek o złożenie zabezpieczenia akcyzowego
  zał. 7 wniosek o wydanie zgody na tankowanie – paliwo żeglugowe
  zał. 8 oświadczenie armatora
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.12.2016 Data publikacji: 16.12.2016 14:19 Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2022 09:11
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska