Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania określają w szczególności przepisy:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami);
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zmianami);
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 149);
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 106 ze zmianami);
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 201 ze zmianami);
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zmianami);
  8. Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 720 ze zmianami);
  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zmianami);
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 62 ze zmianami);
  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami);
  12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);
  13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami);
  14. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 2173, ze zmianami);
  15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami);
  16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 138 ze zmianami);
  17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zmianami);
  18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1238 ze zmianami);
  19. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 650);
  20. Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1394);
  21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 69);
  22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. 2017 r., poz. 302)
  23. Zarządzenie nr 14 Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowych.
  24. Zarządzenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:20 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018 13:28
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Anna Brzozowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian