Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej naczelnik urzędu skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy co do zasady:

  1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
  3. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  4. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  5. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
  6. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  7. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
  8. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
  9. oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  10. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  11. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  12. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  13. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10  września 1999 r. Kodeksie karnym skarbowym.

  Naczelnik urzędu skarbowego dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych obsługującego.

  Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2016 Data publikacji: 02.02.2016 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2022 13:49
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian