Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej

  ZASADY:

  1. Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.
  4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.
  5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Izba bAdministracji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
  6. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

  Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

  Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego następuję w formie decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446), może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 15:16 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021 11:20
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian