Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste.

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  Urząd Skarbowy w Chojnicach przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Osobiste załatwienie sprawy

  Każdy klient może załatwić sprawę osobiście w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu. Sprawę można również załatwić przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik przedkłada oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej (17 zł) chyba, że pełnomocnictwo zostało już wcześniej zgłoszone. Wolne od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Korespondencyjne załatwienie sprawy

  Dokumenty/deklaracje można przesłać:

  Aby móc skorzystać z zasobów Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Telefoniczne załatwienie sprawy

  Kontakt telefoniczny należy do najbardziej powszechnych, a zarazem efektywnych sposobów komunikowania się klienta z Urzędem. Pracownik obsługujący telefon powinien dołożyć wszelkich starań aby klient uzyskał kompetentną, wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę skarbową - nie wszystkie informacje mogą być udzielane telefonicznie.

  Przyjmowanie, załatwianie skarg i wniosków

  Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowanie administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu,
  • pocztą elektroniczną,
  • za pomocą platformy e-PUAP
  • ustnie do protokołu.

  Ustne skargi i wnioski mogą być zgłaszane Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika lub kierownikom komórek organizacyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 52 396 54 32

  Osobiste dostarczenie dokumentów na nośniku informatycznym

  Dostarczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych do siedziby Urzędu Skarbowego, odbywa się w godzinach pracy kancelarii, na następujących nośnikach danych:

  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
  • płyta CD
  • płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu na informatycznych nośnikach danych:

  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
  • Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Akceptowalne formaty dokumentów i załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, ODS, ODT, GIF, JPG, TIF (TIFF), PNG, PDF, ZIP.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Karty Usług

  Karty Usług mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

  Formularze, wzory, wnioski znajdują się w zakładce - Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 03.06.2015 07:25 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:08
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Anna Brzozowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska