Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Klauzula informacyjna-RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku w tym urzędach skarbowych województwa pomorskiego oraz Pomorskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Gdyni wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi (dalej: IAS w Gdańsku) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z  siedzibą przy ul. Długiej 75/76. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.pomorskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt- Dane teleadresowe;
 • pocztą elektroniczną na adres ias.gdansk@mf.gov.pl
 • telefonicznie: (58) 300 23 00

2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. (22) 694 55 55, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl.
3. W IAS w Gdańsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.gdansk@mf.gov.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w  art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U.2018.508 t. j. (dalej: ustawa o KAS).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Ministerstwo Finansów;
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Centrum Informatyki Resortu Finansów;
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 • Organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
 • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym (Dz.Urz.MRiF.2017.44.)
7. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Gdańsku na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS;
 • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna-DODO
Zgodnie z  art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58)300 23 00, e- mail: ias.gdansk@mf.gov.pl
 2. W IAS w Gdańsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.gdansk@mf.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.768 t.j.).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.05.2018 Data publikacji: 25.05.2018 08:50 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020 13:38
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Karol Pepliński Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska