Oferta likwidacyjna nr 8/2023/ucs (Chrysler Pacifica rok prod. 2007), Termin do 20 czerwca 2023, Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Oferta likwidacyjna nr 8/2023/ucs (Chrysler Pacifica rok prod. 2007), Termin do 20 czerwca 2023, Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Oferta likwidacyjna nr 8/2023/ucs (Chrysler Pacifica rok prod. 2007), Termin do 20 czerwca 2023, Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20 czerwca 2023 r.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oferuje do sprzedaży w trybie art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 479), podmiotom prowadzącym działalność handlową po cenie oszacowania niżej wymieniony samochód posiadający status nieunijny stanowiący własność Skarbu Państwa.

  Lp.

  Numer księgi likwidacyjnej

  Nazwa towaru

  Ilość

  Cena oszacowania           w PLN

  1.

  L/000006768

   

  CHRYSLER PACIFICA nr VIN 2A8GF78XX7R365110 rok produkcji: 2007

  1 szt.

  3 300,00 zł

   

   

  Towar posiada status towaru nieunijnego. W cenie sprzedaży w/w samochodu została zawarta kwota należności celnych przywozowych i innych należności. Sprzedaż traktowana jest jako dopuszczenie do obrotu na obszarze celnym Unii.

  Warunki sprzedaży:

  1. Prowadzenie działalności handlowej w RP.

  2. Dołączenie do oferty uwierzytelnionych kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej

  3. Oferty muszą wpłynąć (zostać złożone) w siedzibie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni ul. Północna 9a, 81-029 Gdynia do dnia 20 czerwca 2023 r.:

  a.  osobiście w pokoju nr 003 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00,

  b.  za pośrednictwem poczty (na kopercie należy zamieścić adnotację Pomorski Urząd Celno - Skarbowy w Gdyni Referat Likwidacji Towarów - Oferta likwidacyjna 8/2023/ucs),

  c.  pocztą elektroniczną na adres  col.pomorski.ucs@mf.gov.pl (w tytule email należy podać dopisek: „oferta likwidacyjna 8 /2023/ucs"),

  d. za pośrednictwem e-PUAP (adres skrytki: /u9rvg5f455/Skrytka ESP).

  4. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność.

  5. Cena zaoferowana nie może być niższa niż wskazana w ofercie cena oszacowania.

  6. W przypadku zaoferowania ceny wyższej niż cena oszacowania, samochód zostanie sprzedany firmie, która zaoferuje najwyższą cenę i  wypełni pozostałe warunki sprzedaży.

  7. W przypadku złożenia identycznych ofert, decyduje kolejność wpływu ofert do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  8. Na dowód zakupu zostanie wystawiony dokument sprzedaży bez podatku VAT.

  9. Sprzedaż samochodu nastąpi bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

  10. Odbiór samochodu następuje własnym transportem z miejsca przechowywania i na własny koszt.

  11. W przypadku nie odebrania samochodu w terminie 7 dni od dnia nadania procedury celnej, nabywca będzie musiał uiścić opłatę za jego przechowywanie.

  12.Od momentu wydania samochodu, odpowiedzialność za niego ponosi kupujący.

  13. Niniejsza sprzedaż nie stanowi przetargu ofert w rozumieniu art. 105 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  14. Niewypełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

  15. Przedmiotowy samochód (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w magazynie likwidacyjnym PUC-S w Urzędu Skarbowego w Lęborku.

  16. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych samochodów oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

  17. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży w części lub w całości, bez podania przyczyn.

  Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Referat Likwidacji Towarów pod  nr tel. (58) 774-91-69 lub 58 774-97-29.

  Aktualna oferta likwidacyjna dostępna jest na stronie internetowej:

  1.    Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni http://www.pomorskie.kas.gov.pl/pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-gdyni/ogloszenia/oferty-likwidacyjne,

  2.    Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku http://www.pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-gdansku/ogloszenia/oferty-likwidacyjne.

  3.    https://www.gov.pl/web/kas/woj-pomorskie

  Opis zdjęć:

  Zdjęcie nr 1 przedstawia samochód produkcji USA Chrysler Pacifica nr VIN 2A8GF78XX7R365110 rok produkcji: 2007 koloru beż metalic z zewnątrz, niekompletny, bez kół oraz zdemontowaną przednią częścią silnika.                    

  Zdjęcie nr 2 przedstawia ten sam samochód wewnątrz, niekompletny, z rozbitą szybą, wymontowaną kierownicą, poniszczonymi i pociętymi elementami wewnętrznego wyposażenia auta.                    

   

  Szczegóły oferty w załączniku (2201-IEE.0151.1.134.2023.JM).                                             

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.06.2023 Data publikacji: 02.06.2023 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2023 14:05
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Jolanta Barbara Lech-Mazur Osoba modyfikująca: Jolanta Barbara Lech-Mazur
  Rejestr zmian

  WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

  WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

  WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

  WEZWANIE do odbioru depozytu

  Szanowni Państwo,

  w związku z zamknięciem procedury tranzytu MRN 17PL323010NS0S10E1 wzywam do odbioru depozytu w postaci:

  1) zabezpieczenia celnego o nr PL/MF/AK0008831 z dn. 14.04.2017 r. na kwotę 12.427,00 zł.

  Podstawa prawna

  1. Art. 6 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodętych depozytów (Dz. U. z 2006r. nr 208 poz. 1537):

  Przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do odbioru w terminie określonym przepisami ustawy oraz pouczyć go o skutkach jego nie podjęcia. Termin do odbioru depozytu wynosi trzy lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru. W razie nie podjęcia depozytu w terminie wskazanym powyżej, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja, co oznaczać będzie przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. W tej sytuacji Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno– Skarbowego w Gdyni wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.

  Ważne: Wypłata gotówki nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy. W związku z powyższym należy bezzwłocznie zwrócić się do kasy Oddziału Celnego w Słupsku wraz z oryginałem zabezpieczenia nr PL/MF/AK0008831 oraz informacją o numerze rachunku bankowego.

  W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania, podlegające zwrotowi zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie pisemnego oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu oryginału pokwitowania.

  Szczegóły obwieszczenia (2201-IEE.711.98.202.2022.DW)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.10.2022 Data publikacji: 10.10.2022 09:58 Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022 09:58
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Dagmara Wietrzyńska Osoba modyfikująca: Dagmara Wietrzyńska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów (automat do gry, środki pieniężne) - RKS 332/2015/321000 z 19.02.2018 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów (automat do gry, środki pieniężne) - RKS 332/2015/321000 z 19.02.2018 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów (automat do gry, środki pieniężne) - RKS 332/2015/321000 z 19.02.2018 r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.), z uwagi na nieustalenie osoby uprawnionej oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 332/2015/321000 z dnia 19.02.2018 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa wszystkie osoby (właścicieli lub osoby posiadające tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem)  do odbioru depozytu, w postaci: automatu do gier HOT SPOT b/n – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/685), środków pieniężnych w łącznej wysokości 15,00 złotych (piętnaście złotych 00/100 – KP/321010-1/2016/000062, pokwitowanie PL/MF/AL 0002088, poz. ks. mag. D/685).

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.

  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni ,Oddział Celny „Basen V" ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia


  Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku nieustalenia osoby uprawnionej, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionego powyżej urządzenia do gier i pieniędzy (poz. ks. mag. D/685) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno – skarbowej o sygnaturze RKS 332/2015/321000.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.04.2021 Data publikacji: 16.04.2021 09:54 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2021 09:54
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier MULTI GAMINATOR 42 b/n – 1 sztuka (poz. ks. mag. DGA/329/2015), automatu do gier HOT GAMES b/n – 1 sztuka (poz. ks. mag. DGA/329/2015), środków pieniężnych w łącznej wysokości 125,00 złotych (sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) – KP/32000/2014/343, pokwitowanie PL/MF/AK 0172655 oraz KP321010-1/2017/000047, pokwitowanie PL/MF/AL0003783, poz. ks. mag. DGA/337/2015.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
   

  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, Delegatura w Gdyni Oddział Celny „Basen V", ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.  
   
  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionych powyżej urządzeń do gier oraz środków pieniężnych (poz. ks. mag. DGA/329/2015 DGA/337/2015) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno – skarbowej o sygnaturze RKS 299/2015.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.06.2020 Data publikacji: 23.06.2020 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2021 09:37
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu oraz mając na uwadze Postanowienie  Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie sygnatura akt PR Ds.106.2016 z dnia 11.01.2017r. i 13.07.2016r. oraz polecenie wydania towaru Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni znak RKS 79/2013/321000 z dnia 22.02.2017r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do odbioru depozytu, w postaci: automatu do gier KAJOT MULTI GAME nr CW/HS 010 (poz. ks. mag. DGA/191/2015), automatu do gier DAYTONA CLASSIC nr PDT/DC87/2012 (poz. ks. mag. DGA/191/2015), 4 sztuki kluczy do automatu do gier KAJOT MULTI GAME nr CW/HS 010 (poz. ks. mag. DGA/191/2015).
      Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

      W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
      Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
      Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.
      W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.03.2021 Data publikacji: 10.03.2021 07:06 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2021 13:34
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Jolanta Rybakowska Osoba modyfikująca: Jolanta Rybakowska
  Rejestr zmian

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier (SPÓŁKA Z O. O. GLOBAL INVESTMENT z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11)

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier (SPÓŁKA Z O. O. GLOBAL INVESTMENT z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11)

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier (SPÓŁKA Z O. O. GLOBAL INVESTMENT z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11)

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu oraz mając na uwadze Postanowienie  Sądu Rejonowej w Gdyni sygnatura akt II K 159/15 z dnia 12.01.2017r. oraz polecenie wydania towaru Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni znak RKS 95/2013/321000 z dnia 23.02.2017r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa SPÓŁKĘ Z O. O. GLOBAL INVESTMENT z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11 (właścicieli lub osoby posiadające tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem)  do odbioru depozytu, w postaci: automatu do gier CASINO GAMES nr FLT81/2013 (poz. ks. mag. DGA/195/2015), automatu do gier CASINO GAMES nr HS33/2013 (poz. ks. mag. DGA/195/2015), 1 sztuki pilota do automatu (poz. ks. mag. DGA/195/2015).
      Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

   

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

      W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
      Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
      Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.
      W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.03.2021 Data publikacji: 09.03.2021 10:24 Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2021 10:24
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Jolanta Rybakowska Osoba modyfikująca: Jolanta Rybakowska
  Rejestr zmian

  Wezwanie do odbioru depozytu (płyty DVD 123 szt.), Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Wezwanie do odbioru depozytu (płyty DVD 123 szt.), Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Wezwanie do odbioru depozytu (płyty DVD 123 szt.), Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

  Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

  Wezwanie

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) wzywam do odbioru depozytu w postaci: - 123 sztuk płyt DVD – pozycja GD/94/15 księgi magazynowej - przedmiotowy towar jest przechowywany w Magazynie Depozytowym UC Gdańsk mieszczącym się w Gdyni przy ul. Polskiej 17.

  Zgodnie z powyżej przytoczonym przepisem art. 6 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do odbioru w terminie określonym przepisami ustawy oraz pouczyć go o skutkach jego nie podjęcia. Termin do odbioru depozytu wynosi trzy lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru. W razie nie podjęcia depozytu w terminie wskazanym powyżej, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja, co oznaczać będzie przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. W tej sytuacji organ celny wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z pracownikiem magazynu tel. (58)784-56-32-41, (58) 774-97-92 (58) 785-47-35 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30, w celu ustalenia terminu odbioru. Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku nieustalenia uprawnionego do odbioru depozytu, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.

  Ponadto informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 3 wspomnianej ustawy w przypadku gdy uprawniony nie jest znany lub nie jest możliwe ustalenie jego miejsca zamieszkania albo siedziby, koszty przechowywania depozytu ponosi Skarb Państwa.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.09.2020 Data publikacji: 18.09.2020 11:47 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 12:58
  Autor: Dyrektor Izby Adminsitracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Agnieszka Woźnicka Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Na podstawie art.6 ust.1 i 5 Ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. nr 208 poz.1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 110/2016/321000 z dnia 5.10.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier CASH REELS  nr 1308792  – 1 sztuka (poz.ks. Mag.  D/157); automatu do gier BLACK HORSE bez nr  - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); automatu do gier MAGIC GAMES 4YOU nr 292422-641857 - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); klucze – 5 sztuk (poz.ks.mag. D/157); piloty – 2 sztuki (poz.ks.mag. D/157); środków pieniężnych w wysokości 2132zł ( dwa tysiące sto trzydzieści dwóch złotych)  - KP321010-1/15/000024, pokwitowanie PL/MF/AL0002656 , (poz.ks.mag. D/157).

  Naczelnik Pomorskiego  Urzędu Celno-Skarbowego  w   Gdyni  jednocześnie  informuje, że  zgodnie z  art. 15j  ustęp 1 pkt 1-7  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  roku  o  grach hazardowych  (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane  jest  posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający    z przywołanego przepisu art.15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.

  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-36 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy zatrzymanych z automatu nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni, Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13,81-336

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art.9 ust.1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionych powyżej urządzeń do gier oraz środków pieniężnych (poz. ks. mag. D/157) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno-skarbowej o sygnaturze RKS 110/2016.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.03.2020 Data publikacji: 31.03.2020 08:12 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2020 08:12
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 114/2016/321000 z dnia 02.06.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 800615 – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/1037); środków pieniężnych w wysokości 860,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000142, pokwitowanie PL/MF/AL 0002240, poz. ks. mag. D/1037.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, Delegatura w Gdyni Oddział Celny „Basen V", ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.
     

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.01.2020 Data publikacji: 30.01.2020 10:34 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 10:34
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa firmę POLCARB SP. Z O.O. – NIP 5731733783 do odbioru depozytu w postaci środków pieniężnych w wysokości 5004,40 zł (pięć tysięcy cztery złote 40/100) (aktualne potwierdzenie złożenia zabezpieczenia  PL/MF/AK 0009942 kontynuacja potwierdzenia  PL/MF/AK 0009923 oraz  PL/MF/AE 0005338).
  W sprawie podjęcia depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym w Chojnicach Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Słupsku, ul. Gdańska 110a, 89-600 Chojnice tel. 52 5835701 lub 52 5835735 w godzinach 7.15 – 15.15

  Jednocześnie informuje, iż zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym należy przygotować oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2  ww. ustawy w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie  praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa – zgodnie z art. 2 pkt. 3 przedmiotowej ustawy.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.12.2019 Data publikacji: 03.12.2019 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 12:54
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 101/2016/321000 z dnia 22.04.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 3027200121 z kluczem – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/859); środków pieniężnych w wysokości 505,00 złotych (pięćset pięć złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000112, pokwitowanie PL/MF/AL 0002227, poz. ks. mag. D/859.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
    

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:57
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 380/2017 z dnia 31.07.2019r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017801 (poz. ks. mag. D/2520), automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017733 (poz. ks. mag. D/2520) Spółkę VENON s.r.o.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:51
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier DAYTONA CLASSIC nr PCT/DC94/2012 (poz. ks. mag. DGA/162/2015), środków pieniężnych w wysokości 135,00 (stu trzydziestu pięciu) złotych (KP/320000/2013/433 - pokwitowanie PL/MF/AB 0070716) Spółkę z o.o. Poznańskie Centrum Technologiczne.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Kościerzynie sygnatura akt II Ko 653/17 z dnia 11.09.2017r., prosimy przesłać na adres:

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2019 Data publikacji: 19.09.2019 08:27 Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 08:28
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gry Hot Spot nr 402441,  Black Horse nr 402623,  Max Cash b/n, Super Bank b/n wraz z przynależnościami (poz. ks. mag. D/207).  

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do ich odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2019 Data publikacji: 25.07.2019 09:33 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 09:33
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian