Wezwanie do odbioru depozytu

  Wezwanie do odbioru depozytu

  Wezwanie do odbioru depozytu

  Pomorski Urząd Celno - Skarbowy w Gdyni w związku z przechowywanym na koncie sum depozytowych zabezpieczeniem jednorazowym nr PL/MF/AE nr 0005062 z dnia 16.06.2016 r. tytułem zabezpieczenia należności celnych i podatkowych mogących powstać z tytułu realizacji procedury uszlachetniania czynnego na podstawie zgłoszenia celnego OGL/321030/00/01427^2016 z dnia 21.06.2016 r.
   
  wzywa do odbioru depozytu w kwocie 23 981,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden PLN 00/100) w terminie 3 lat od dnia upływu 6 miesięcznego okresu wywieszenia wezwania na tablicy ogłoszeń oraz BIP.
   
  W celu odbioru złożonego zabezpieczenia należy zwrócić się z wnioskiem do najbliższego Urzędu Celno - Skarbowego o zwrot gotówki lub przesłać wniosek na adres tut. Urzędu z podaniem nr konta na który należy przesłać wpłatę.
  Do wniosku podpisanego przez uprawniona osobę należy dołączyć oryginał potwierdzenia złożenia zabezpieczenia jednorazowego PL/MF/AE nr 0005062 z dnia 16.06.2016 r. na kwotę 25 282,00 PLN (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa PLN 00/100).
   
  Wyjaśniam, iż z powyższej kwoty zabezpieczenia jednorazowego została rozliczona kwota w wysokości 1 301,00 PLN (słownie : jeden tysiąc trzysta jeden PLN 00/100) w poczet należności wynikających z długu celnego określonego decyzją z 31 grudnia 2018r., znak: 408000-COC-4411.99.2017.KS w kwocie 1301,00 PLN (słownie : jeden tysiąc trzysta jeden PLN 00/100).
   
  Jednocześnie informuję, że :
  - w przypadku zagubienia oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia, podlegającego zwrotowi, zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej w urzędzie celno - skarbowym, w którym było złożone, po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu oryginału potwierdzenia,
  - niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia upływu 6 miesięcznego okresu wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Urzędu oraz w BIP, skutkuje likwidacją jego z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (art. 4, art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. - Dz.U. nr 208, poz. 1537 z dnia 2006r.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.01.2024 Data publikacji: 31.01.2024 09:03 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2024 09:03
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Klaudia Cieślik Osoba modyfikująca: Klaudia Cieślik
  Rejestr zmian

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu oraz mając na uwadze Postanowienie  Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie sygnatura akt PR Ds.106.2016 z dnia 11.01.2017r. i 13.07.2016r. oraz polecenie wydania towaru Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni znak RKS 79/2013/321000 z dnia 22.02.2017r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do odbioru depozytu, w postaci: automatu do gier KAJOT MULTI GAME nr CW/HS 010 (poz. ks. mag. DGA/191/2015), automatu do gier DAYTONA CLASSIC nr PDT/DC87/2012 (poz. ks. mag. DGA/191/2015), 4 sztuki kluczy do automatu do gier KAJOT MULTI GAME nr CW/HS 010 (poz. ks. mag. DGA/191/2015).
      Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

      W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
      Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
      Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.
      W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.03.2021 Data publikacji: 10.03.2021 07:06 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2023 07:39
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Jolanta Rybakowska Osoba modyfikująca: Klaudia Cieślik
  Rejestr zmian

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Wezwanie do odbioru depozytu - automaty do gier

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu oraz mając na uwadze postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni IX Wydział Karny sygn. akt IX K 553/15 z dnia 29 lipca 2015 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do odbioru depozytu w postaci: 
  1. automatu do gier LION (poz. ks. mag. DGA/326/2015) 
  2. automatu do gier LION (poz. ks. mag. DGA/326/2015) 
  3. automatu do gier HOT SPOT (poz. ks. mag. DGA/326/2015)
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje,  że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych  (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.
  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Referatem Obsługi Magazynów Depozytowych Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni tel. 58 774-97-92, 58 666-92-66 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 
  Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt obowiązany jest dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.
  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania     do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu. 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.06.2023 Data publikacji: 14.06.2023 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2023 13:53
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Klaudia Cieślik Osoba modyfikująca: Klaudia Cieślik

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian