Oferta likwidacyjna nr 9.2020.ucs (klocki) - termin do 17.07.2020r.

  Oferta likwidacyjna nr 9.2020.ucs (klocki) - termin do 17.07.2020r.

  Oferta likwidacyjna nr 9.2020.ucs (klocki) - termin do 17.07.2020r.

   

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 17 lipca 2020 r.

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni informuje, że posiada towar o wartości użytkowej, lecz nie nadający się do obrotu handlowego, w postaci:

  1.  klocki 1 worek

  Na podstawie § 9 ust 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1016) towary te mogą zostać nieodpłatnie przekazane na rzecz jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną, jeżeli będą przez te podmioty wykorzystane przy realizacji zadań statutowych. Sąd Rejonowy w Słupsku informuje, iż w związku z Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 roku sygn. akt II K 1463/19 spółka LEGO Juris A/S LEGO A/S wyraziła zgodę na przekazanie klocków wychowankom lokalnych domów dziecka pod warunkiem całkowitego usunięcia i zniszczenia pozostałych elementów zestawów w tym opakowań, instrukcji oraz figurek-zabawek znajdujących się w tych zestawach

  Schemat postępowania w procedurze nieodpłatnego przekazania został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej oferty.

  Zainteresowane instytucje winny złożyć wniosek (wzór wniosku stanowi zał. nr 2) w Kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, ul. Północna 9 A, 81-029 Gdynia w pokoju nr 003 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (dopisek: oferta likwidacyjna nr 4/2019/ucs), wysłać pocztą na w/w adres lub za pośrednictwem e-PUAP (adres skrytki: /u9rvg5f455/SkrytkaESP), w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

  Data nadania wniosku w placówce Poczty Polskiej jest równoważna z datą złożenia wniosku w Kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

  Do wniosku należy dołączyć wszystkie wskazane we wzorze wniosku dokumenty, a sam wniosek winien zwierać wszystkie wskazane we wzorze dane, co niezbędne jest tutejszemu Urzędowi do jego prawidłowej weryfikacji.

  Wnioski nie zawierające szczegółowych wymaganych danych i załączników nie będą rozpatrywane.

  Jednocześnie informuję, iż wybrane podmioty będą zobligowane do odbioru przydzielonych towarów na koszt własny z siedziby Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Gdyni, znajdującej się w Gdyni przy ul. Północnej 9A (wzór upoważnienia do odbioru stanowi zał. nr 5).

  Szczegółowe informacje na temat procedury nieodpłatnego przekazania towaru można uzyskać w Referacie Likwidacji Towarów Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod następującymi numerami tel. (58) 774-97-29, 774-91-69.

  Przed ewentualnym kontaktem, proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą ofertą i jej załącznikami.

  Szczegóły w załaczeniu (2201-IEE.711.12.48.2020.IB)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.06.2020 Data publikacji: 18.06.2020 12:44 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 11:23
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Iwona Buniek Osoba modyfikująca: Iwona Buniek
  Rejestr zmian

  oferta likwidacyjna nr 7.2020.ucs (kostiumy damskie) - termin do 17.07.2020r

  oferta likwidacyjna nr 7.2020.ucs (kostiumy damskie) - termin do 17.07.2020r

  oferta likwidacyjna nr 7.2020.ucs (kostiumy damskie) - termin do 17.07.2020r

   

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 17 lipca 2020 r.

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni informuje, że posiada towar o wartości użytkowej, lecz nie nadający się do obrotu handlowego, w postaci odzieży:

  1.   Kostiumy damskie (komplet składający się z sukienki i sweterka) z dzianiny, w małym rozmiarze. 196 szt.

  Na podstawie § 9 ust 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1016) towary te mogą zostać nieodpłatnie przekazane na rzecz jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną, jeżeli będą przez te podmioty wykorzystane przy realizacji zadań statutowych.

  Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę między innymi kryterium możliwości zwolnienia z należności celnych i podatkowych, zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. A i ust. 2, art. 64, art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

  Schemat postępowania w procedurze nieodpłatnego przekazania został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej oferty.

  Zainteresowane instytucje winny złożyć wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2) w kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, ul. Północna 9 A, 81-029 Gdynia w pokoju nr 003 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (dopisek: „oferta likwidacyjna nr 7/2020/ucs"), wysłać pocztą na w/w adres (na kopercie należy zamieścić adnotację „oferta likwidacyjna 7/2020/ucs", pocztą elektroniczną na adres: col.pomorski.ucs@mf.gov.pl (w tytule wiadomości należy podać dopisek „oferta likwidacyjna 7/2020/ucs" lub za pośrednictwem e-PUAP (adres skrytki: /u9rvg5f455/SkrytkaESP), w terminie do dnia 17.07.2020 r.

  Data nadania wniosku w placówce Poczty Polskiej jest równoważna z datą złożenia wniosku w kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Do wniosku należy dołączyć wszystkie wskazane we wzorze wniosku dokumenty, a sam wniosek winien zwierać wszystkie wskazane we wzorze dane, co niezbędne jest tutejszemu Urzędowi do jego prawidłowej weryfikacji.

  Wnioski nie zawierające szczegółowych wymaganych danych i załączników nie będą rozpatrywane. Nie ma konieczności usuwania znaków towarowych z odzieży. Jednocześnie informuję, iż wybrane podmioty będą zobligowane do odbioru przydzielonych towarów na koszt własny z magazynu Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Gdyni, znajdującego się w Gdyni, ul. Polska 17 (wzór upoważnienia do odbioru stanowi załącznik nr 5).

  Szczegółowe informacje na temat procedury nieodpłatnego przekazania towaru można uzyskać w Referacie Likwidacji Towarów Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod następującymi numerami tel. (58) 774 97 29, 774 91 69. Przed ewentualnym kontaktem, proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą ofertą i jej załącznikami.

  Mając na uwadze fakt, iż towary objęte niniejszą ofertą są towarami o statusie nie wspólnotowym, tj. zostały zajęte po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obdarowane podmioty zobligowane są do wystąpienia do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Wydział Postępowania Celnego z prośbą o uregulowanie ich statusu celnego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 6).

  Odbiór towaru z magazynu możliwy jest po wydaniu przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu i określeniu kwoty należności celnych i podatkowych na nich ciążących.

  Na wniosek osoby na rzecz której dokonano nieodpłatnego przekazania istnieje możliwość zwolnienia takich towarów z należności celnych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16.11.2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Warunki jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia z należności celnych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 61, poz. 310) – (wzór wniosku stanowi załącznik nr 6).

  Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczenia towarów do obrotu i zwolnienia ich z należności celnych i podatkowych, można uzyskać w Wydziale Postępowania Celnego pod numerem telefonu (58) 666 90 58, 666 92 88, 666 90 89.

  szczegóły w załaczeniu (2201-IEE.711.12.47.2020.IB)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.06.2020 Data publikacji: 18.06.2020 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 11:22
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Iwona Buniek Osoba modyfikująca: Iwona Buniek
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - automaty do gier RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017r.

  Mając na uwadze art. 6.5 Ustawy z dnia 18.11.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Z 2006 r., nr 2018, poz. 1537 z póź. zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o poniższej treści:
  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 299/2015/321000 z dnia 08.02.2017 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier MULTI GAMINATOR 42 b/n – 1 sztuka (poz. ks. mag. DGA/329/2015), automatu do gier HOT GAMES b/n – 1 sztuka (poz. ks. mag. DGA/329/2015), środków pieniężnych w łącznej wysokości 125,00 złotych (sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) – KP/32000/2014/343, pokwitowanie PL/MF/AK 0172655 oraz KP321010-1/2017/000047, pokwitowanie PL/MF/AL0003783, poz. ks. mag. DGA/337/2015.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
   

  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, Delegatura w Gdyni Oddział Celny „Basen V", ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.  
   
  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionych powyżej urządzeń do gier oraz środków pieniężnych (poz. ks. mag. DGA/329/2015 DGA/337/2015) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno – skarbowej o sygnaturze RKS 299/2015.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.06.2020 Data publikacji: 23.06.2020 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 14:13
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Na podstawie art.6 ust.1 i 5 Ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. nr 208 poz.1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 110/2016/321000 z dnia 5.10.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier CASH REELS  nr 1308792  – 1 sztuka (poz.ks. Mag.  D/157); automatu do gier BLACK HORSE bez nr  - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); automatu do gier MAGIC GAMES 4YOU nr 292422-641857 - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); klucze – 5 sztuk (poz.ks.mag. D/157); piloty – 2 sztuki (poz.ks.mag. D/157); środków pieniężnych w wysokości 2132zł ( dwa tysiące sto trzydzieści dwóch złotych)  - KP321010-1/15/000024, pokwitowanie PL/MF/AL0002656 , (poz.ks.mag. D/157).

  Naczelnik Pomorskiego  Urzędu Celno-Skarbowego  w   Gdyni  jednocześnie  informuje, że  zgodnie z  art. 15j  ustęp 1 pkt 1-7  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  roku  o  grach hazardowych  (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane  jest  posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający    z przywołanego przepisu art.15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.

  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-36 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy zatrzymanych z automatu nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni, Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13,81-336

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art.9 ust.1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionych powyżej urządzeń do gier oraz środków pieniężnych (poz. ks. mag. D/157) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno-skarbowej o sygnaturze RKS 110/2016.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.03.2020 Data publikacji: 31.03.2020 08:12 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2020 08:12
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 114/2016/321000 z dnia 02.06.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 800615 – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/1037); środków pieniężnych w wysokości 860,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000142, pokwitowanie PL/MF/AL 0002240, poz. ks. mag. D/1037.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, Delegatura w Gdyni Oddział Celny „Basen V", ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.
     

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.01.2020 Data publikacji: 30.01.2020 10:34 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 10:34
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa firmę POLCARB SP. Z O.O. – NIP 5731733783 do odbioru depozytu w postaci środków pieniężnych w wysokości 5004,40 zł (pięć tysięcy cztery złote 40/100) (aktualne potwierdzenie złożenia zabezpieczenia  PL/MF/AK 0009942 kontynuacja potwierdzenia  PL/MF/AK 0009923 oraz  PL/MF/AE 0005338).
  W sprawie podjęcia depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym w Chojnicach Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Słupsku, ul. Gdańska 110a, 89-600 Chojnice tel. 52 5835701 lub 52 5835735 w godzinach 7.15 – 15.15

  Jednocześnie informuje, iż zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym należy przygotować oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2  ww. ustawy w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie  praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa – zgodnie z art. 2 pkt. 3 przedmiotowej ustawy.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.12.2019 Data publikacji: 03.12.2019 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 12:54
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 101/2016/321000 z dnia 22.04.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 3027200121 z kluczem – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/859); środków pieniężnych w wysokości 505,00 złotych (pięćset pięć złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000112, pokwitowanie PL/MF/AL 0002227, poz. ks. mag. D/859.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
    

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:57
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 380/2017 z dnia 31.07.2019r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017801 (poz. ks. mag. D/2520), automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017733 (poz. ks. mag. D/2520) Spółkę VENON s.r.o.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:51
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier DAYTONA CLASSIC nr PCT/DC94/2012 (poz. ks. mag. DGA/162/2015), środków pieniężnych w wysokości 135,00 (stu trzydziestu pięciu) złotych (KP/320000/2013/433 - pokwitowanie PL/MF/AB 0070716) Spółkę z o.o. Poznańskie Centrum Technologiczne.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Kościerzynie sygnatura akt II Ko 653/17 z dnia 11.09.2017r., prosimy przesłać na adres:

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2019 Data publikacji: 19.09.2019 08:27 Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 08:28
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gry Hot Spot nr 402441,  Black Horse nr 402623,  Max Cash b/n, Super Bank b/n wraz z przynależnościami (poz. ks. mag. D/207).  

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do ich odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2019 Data publikacji: 25.07.2019 09:33 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 09:33
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian