Oferta likwidacyjna nr 4.2020.ucs (automaty do gier) - PUCS w Gdyni - termin 26.05.2020r

  Oferta likwidacyjna nr 4.2020.ucs (automaty do gier) - PUCS w Gdyni - termin 26.05.2020r

  Oferta likwidacyjna nr 4.2020.ucs (automaty do gier) - PUCS w Gdyni - termin 26.05.2020r

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 26 maja 2020 r.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oferuje do sprzedaży w trybie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r poz. 1438 z późn. zm.), z wolnej ręki n/w towarów, które na podstawie prawomocnych orzeczeń stały się własnością Skarbu Państwa (wykaz w załaczeniu).

  Stosownie do art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz. U z 2019r poz. 847 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1) podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;

  2) spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;

  3) jednostki badającej, o której mowa w art. 23f, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

  4) jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;

  5) producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;

  6) przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;

  7) przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  Zgodnie z art. 30 § 5a Ustawy z dnia 10 września 1999r, Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U z 2020r poz. 19 ) sprzedaż urządzeń lub automatów do gier, w stosunku do których sąd nie zarządził zniszczenia, jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier.

  Warunki sprzedaży:

  1. Pisemną ofertę zakupu może złożyć jedynie podmiot prowadzący działalność handlową posiadający koncesje lub zezwolenie na urządzanie gier (art. 30 § 5a kks).

  2. Każdy oferent powinien przedłożyć fotokopie potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej oraz dokumentów o których mowa w punkcie 1 tj. posiadanie ważnej koncesji albo zezwolenia na urządzanie gier.

  3. Oferty muszą wpłynąć (zostać złożone) w siedzibie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni ul. Północna 9a, 81-029 Gdynia do dnia 26 maja 2020 r.: - osobiście w pokoju nr 003 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w przypadku złożenia osobiście proszę o kontakt telefoniczny z numerem 58 666 9065 lub 666 9076 aby skontaktować się z pracownikiem celem uzyskania potwierdzenia złożenia oferty zakupu i właściwych dokumentów - za pośrednictwem poczty (na kopercie należy zamieścić adnotację Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni Referat Likwidacji Towarów - Oferta likwidacyjna 4/2020/ucs), - pocztą elektroniczną na adres col.pomorski.ucs@mf.gov.pl (w tytule email należy podać dopisek : „oferta likwidacyjna 4/2020/ucs") - za pośrednictwem e-PUAP (adres skrytki: /u9rvg5f455/SkrytkaESP).

  4. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność.

  5. W przypadku złożenia identycznych ofert, decyduje kolejność wpływu ofert do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  6. Cena zaoferowana nie może być niższa niż 1/3 wartości oszacowania brutto. Pierwszeństwo zakupu ma podmiot, który zaoferuje chęć zakupu towaru dotyczącego niniejszej oferty po najkorzystniejszej dla Skarbu Państwa cenie i wypełni pozostałe warunki sprzedaży.

  7. Wpłaty należy dokonać na rachunek Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku na numer konta 91 1010 1140 0068001391200000. Niewpłacenie zaoferowanej kwoty skutkuje odstąpieniem od kupna.

  8. Na dowód zakupu zostanie wystawiony dokument sprzedaży bez podatku VAT.

  9. Wydanie towaru nastąpi w momencie potwierdzenia wpływu kwoty pieniężnej na konto Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

  10. Odbiór towaru następuje własnym transportem z miejsca i w terminie wskazanym przez pracownika magazynu likwidacyjnego .

  11. Przedmiotowy towar można oglądać w magazynie likwidacyjnym Delegatury w Gdyni i Delegatury w Słupsku po uprzednim uzgodnieniu terminu, telefon kontaktowy 58-774-97-96.

  12. Niniejsza sprzedaż nie stanowi przetargu ofert w rozumieniu art. 105 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  13. Niewypełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

  14. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji oraz nie odpowiada za wady fizyczne i prawne, ponadto zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

  15. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zastrzega prawo unieważnienia sprzedaży w całości lub części, bez podania przyczyn.

  Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Referat Likwidacji Towarów pod nr tel. ( 58) 774-97-96.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2020 Data publikacji: 18.05.2020 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2020 11:43
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Iwona Buniek Osoba modyfikująca: Iwona Buniek
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27.03.2020r.

  Na podstawie art.6 ust.1 i 5 Ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. nr 208 poz.1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 110/2016/321000 z dnia 5.10.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier CASH REELS  nr 1308792  – 1 sztuka (poz.ks. Mag.  D/157); automatu do gier BLACK HORSE bez nr  - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); automatu do gier MAGIC GAMES 4YOU nr 292422-641857 - 1 sztuka (poz.ks.mag. D/157); klucze – 5 sztuk (poz.ks.mag. D/157); piloty – 2 sztuki (poz.ks.mag. D/157); środków pieniężnych w wysokości 2132zł ( dwa tysiące sto trzydzieści dwóch złotych)  - KP321010-1/15/000024, pokwitowanie PL/MF/AL0002656 , (poz.ks.mag. D/157).

  Naczelnik Pomorskiego  Urzędu Celno-Skarbowego  w   Gdyni  jednocześnie  informuje, że  zgodnie z  art. 15j  ustęp 1 pkt 1-7  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  roku  o  grach hazardowych  (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane  jest  posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający    z przywołanego przepisu art.15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.

  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-36 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy zatrzymanych z automatu nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni, Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13,81-336

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art.9 ust.1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  Wyjaśniam, że opublikowanie w/w ogłoszenia jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do likwidacji wymienionych powyżej urządzeń do gier oraz środków pieniężnych (poz. ks. mag. D/157) zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdyni do sprawy karno-skarbowej o sygnaturze RKS 110/2016.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.03.2020 Data publikacji: 31.03.2020 08:12 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2020 08:12
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Likwidacja niepodjętych depozytów- wezwanie do odbioru depozytu w postaci automatu do gier HOT SPOT PLATINUM (nr pisma 321010-750.119.2020.IMS.2)

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 114/2016/321000 z dnia 02.06.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 800615 – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/1037); środków pieniężnych w wysokości 860,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000142, pokwitowanie PL/MF/AL 0002240, poz. ks. mag. D/1037.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, Delegatura w Gdyni Oddział Celny „Basen V", ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.
     

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.01.2020 Data publikacji: 30.01.2020 10:34 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 10:34
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - wezwanie do odbioru depozytu przez firmę POLCARB Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa firmę POLCARB SP. Z O.O. – NIP 5731733783 do odbioru depozytu w postaci środków pieniężnych w wysokości 5004,40 zł (pięć tysięcy cztery złote 40/100) (aktualne potwierdzenie złożenia zabezpieczenia  PL/MF/AK 0009942 kontynuacja potwierdzenia  PL/MF/AK 0009923 oraz  PL/MF/AE 0005338).
  W sprawie podjęcia depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym w Chojnicach Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Słupsku, ul. Gdańska 110a, 89-600 Chojnice tel. 52 5835701 lub 52 5835735 w godzinach 7.15 – 15.15

  Jednocześnie informuje, iż zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym należy przygotować oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2  ww. ustawy w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie  praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa – zgodnie z art. 2 pkt. 3 przedmiotowej ustawy.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.12.2019 Data publikacji: 03.12.2019 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 12:54
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.634.2019.IMS.5 z dnia 15.10.2019 r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni sygnatura akt RKS 101/2016/321000 z dnia 22.04.2016 r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier HOT SPOT PLATINUM nr 3027200121 z kluczem – 1 sztuka (poz. ks. mag. D/859); środków pieniężnych w wysokości 505,00 złotych (pięćset pięć złotych 00/100) - KP/321010-1/2016/000112, pokwitowanie PL/MF/AL 0002227, poz. ks. mag. D/859.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:
  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
    

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:57
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Likwidacja niepodjętych depozytów - 321010-750.635.2019.JMS.3 z dnia 15.10.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) oraz mając na uwadze Zarządzenie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni sygnatura akt RKS 380/2017 z dnia 31.07.2019r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017801 (poz. ks. mag. D/2520), automatu do gier APOLLO GAMES/QUIZOMAT nr AP1TJ0017733 (poz. ks. mag. D/2520) Spółkę VENON s.r.o.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.10.2019 Data publikacji: 15.10.2019 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 12:51
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Likwidacja niedodjętych depozytów - 321010-750.511.2019.JMS.3- 19.09.2019r.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gier DAYTONA CLASSIC nr PCT/DC94/2012 (poz. ks. mag. DGA/162/2015), środków pieniężnych w wysokości 135,00 (stu trzydziestu pięciu) złotych (KP/320000/2013/433 - pokwitowanie PL/MF/AB 0070716) Spółkę z o.o. Poznańskie Centrum Technologiczne.
  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowego automatu winna udokumentować, że jest uprawniona do jego odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenie można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.
  Jednocześnie informuję, że zwrot pieniędzy nastąpi wyłącznie w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych. Oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną, wskazaną w rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Kościerzynie sygnatura akt II Ko 653/17 z dnia 11.09.2017r., prosimy przesłać na adres:

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
  Delegatura w Gdyni
  Oddział Celny „Basen V"
  ul. Indyjska 13
  81-336 Gdynia


  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2019 Data publikacji: 19.09.2019 08:27 Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 08:28
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Likwidacja niepodjętych depozytów

  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 ze zm.) Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni wzywa do odbioru depozytu w postaci: automatu do gry Hot Spot nr 402441,  Black Horse nr 402623,  Max Cash b/n, Super Bank b/n wraz z przynależnościami (poz. ks. mag. D/207).  

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.) zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

  1. podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
  2. spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
  3. jednostki badającej, o której mowa w art. 23f w/w ustawy, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4. jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
  5. producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
  6. przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
  7. przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

  W związku z powyższym osoba ubiegająca się o zwrot przedmiotowych automatów winna udokumentować, że jest uprawniona do ich odbioru i spełnia wymóg wynikający z przywołanego przepisu art. 15j ustęp 1 pkt 1-7 ustawy o grach hazardowych.
  Przedmiotowe urządzenia można odebrać w magazynie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przy ul. Polskiej 17.
  Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z Oddziałem Celnym „Basen V" Delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, tel. 58 666-76-40 lub 666-76-01 w godzinach 07.15 – 15.15 lub magazynierem tel. 609 690 760.

  W razie nie podjęcia depozytu w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja. W tej sytuacji organ celno-skarbowy wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2019 Data publikacji: 25.07.2019 09:33 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 09:33
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian