Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.z 2019 r., poz. 2550);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1133);
  • zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin z 2012 r. poz. 44 z późn. zm.);
  • zarządzenie nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 7 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • regulamin organizacyjny Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

  Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2550):

  1. Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
  2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.
  3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy kontrola celno-skarbowa jest wykonywana na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

  W przypadku przekształcenia na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2550) kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, w sprawie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200) - z wyjątkiem art. 165 tej ustawy.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism wynikają z Regulaminu organizacyjnego Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oraz z imiennych upoważnień wydanych przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2020 09:54
  Autor: Kalina Szymankiewicz Osoba publikująca: Kalina Szymankiewicz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska