Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach;
  • zarządzenie nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  • Regulamin organizacyjny Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

  Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej:

  1. Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
  2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.
  3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy kontrola celno-skarbowa jest wykonywana na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

  W przypadku przekształcenia na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, w sprawie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - z wyjątkiem art. 165 tej ustawy.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism wynikają z Regulaminu organizacyjnego Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oraz z imiennych upoważnień wydanych przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2022 12:29
  Autor: Kalina Szymankiewicz Osoba publikująca: Kalina Szymankiewicz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska