Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ustawa ta określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i podległych jemu jednostek.

  Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu, przy ul. Północnej 9A, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 58 666 93 93:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15;
  • dodatkowo w każdy poniedziałek miesiąca poza godzinami urzędowania w godz. 15:15 - 17:00.

  Skargi i wnioski do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni można składać na kilka sposobów:
  • pisemnie, przesyłając na adres: ul. Północna 9a, 81-029 Gdynia lub składając osobiście w kancelarii Urzędu,
  • przesłać faksem pod nr (58) 621 05 54,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pomorski.ucs@mf.gov.pl,
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem portalu ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2022 12:30
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Kalina Szymankiewicz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian