Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów:
   

   

  W sprawach celnych:
   

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446,
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

   

  W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

  W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  W sprawach i karnych i karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
  Należy pamiętać, iż:
  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt/sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 07:59
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Kalina Szymankiewicz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian