Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Stosownie do przepisu art. 67c § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lista biegłych skarbowych dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

  UPRAWNIENIA DO SZACOWANIA – BIEGŁY SKARBOWY:

  Zgodnie z art. 67c. § 1. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:

  1. korzysta w pełni z praw publicznych;
  2. posiada:

  a)  dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  b)  opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.

  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.

  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

  1. kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;
  2. informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega;
  3. dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;
  4. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 11:57 Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2021 13:53
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian