Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  logo projektu Ceasefire

  Udział IAS w Gdańsku w projekcie unijnym Ceasefire

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku uczestniczy w międzynarodowym konsorcjum projektowym o     akronimie CEASEFIRE, który jest finansowany z grantu HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10 przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europa. Pełna nazwa projektu to: Zaawansowane wszechstronne technologie sztucznej inteligencji  połączone w międzysektorowe, w pełni funkcjonalne krajowe punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnego handlu bronią palną.(Advanced versatile artificiaAdvanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking). Celem działań konsorcjum jest stworzenie nowych, wydajnych narzędzi do zwalczania nielegalnego handlu bronią palną. Pozostałymi partnerami projektu są:

  • Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Grecja,
  • Harokopio Panepistiamio, Grecja,
  • Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Włochy,
  • Idryma Technologias Kai Erevnas, Grecja,
  • Institut National Polytechnique De Toulouse, Francja,
  • Netcompany-Intrasoft Sa, Luksemburg,
  • Thales Nederland Bv, Królestwo Niderlandów,
  • Exus Software - Grecja
  • Ianus Consulting Ltd, Cypr,
  • Trilateral Research Limited, Irlandia,
  • Itti Sp Zoo, Polska,
  • Ubitech Limited, Cypr,
  • Ministere De L'interieur, Francja,
  • Ministry Of Interior Of The Republic Of North Macedonia, Republika Północnej Macedonii,
  • Inspectoratul General Al Politiei, Mołdawia,
  • Ministerstwo Unutrasnjih Poslova Republike Serbije, Serbia
  • Ministerio Da Administracao Interna, Portugalia,
  • Ministrstvo Za Notranje Zadeve, Słowenia,
  • Provincial Police Headquarters In Gdansk, Polska
  • Ministerio Del Interior, Hiszpania.

  Wartość dofinansowania dla Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w ramach projektu to 90.000 EUR a całkowita wysokość przyznanego przez Komisję Europejską grantu to 4.999.808,75 EUR.
  Działania w ramach projektu skoncentrowane będą na:

  • Rozwoju zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji (ΑΙ) w celu znacznego ułatwienia codziennej pracy osób zwalczających ten typ przestępstw,
  • Stworzeniu modeli w pełni funkcjonalnych Krajowych Punktów Kontaktowych (NFP), poprzez stworzenie propozycji rozwiązania obecnie istniejących ograniczeń we współpracy międzynarodowej (złagodzenie obecnych wyzwań organizacyjnych, operacyjnych, propozycja usunięcia utrudnień we współpracy organów ścigania i udzielaniu  pomocy prawnej oraz wymianą informacji, utrudnień dotyczących współpracy między sądami krajowymi).
  • Zadania projektu Ceasefire będą uzupełniały cele i działania w ramach cyklu polityki UE (Empact) – dotyczącej broni palnej

  Pierwsze działanie  odpowiada za stworzenie szerokiego zestawu narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do patrolowania cyberprzestrzeni, gromadzenia danych internetowych, wykrywania broni palnej na miejscu zdarzenie, zaawansowanej analityce dotyczącej tzw. Big Data, analizie przepływu krypto-walut, syntezowaniu  informacji pochodzących z dużej ilości źródeł, analityce wizualnej i gromadzeniu danych wywiadowczych dotyczących handlu bronią palną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona określeniu modeli, protokołów i procedur umożliwiających pełną funkcjonalność krajowych punktów kontaktowych, uzupełnionych o działania mające na celu stworzenie mapy ram prawnych (w różnych państwach) i procedur (w różnych agencjach) służących harmonizacji dochodzeń, współpracy, zgodnego z prawem gromadzenia dowodów i analizy kryminalistycznej.
  Wyniki projektu Ceasefire będą uzupełniały cele i działania w ramach cyklu polityki UE (Empact) – dotyczącej zwalczania nielegalnego handlu bronią palną.
  Bieżące działania i wyniki prac projektowych zainteresowane osoby mogą obserwować na:
  Ceasefire Web site:
  https://ceasefire-project.eu/
  Ceasefire LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/company/ceasefireproject/
  Ceasefire Facebook:
  https://www.facebook.com/people/Ceasefire-Project/100089862614779/
  https://www.linkedin.com/company/ceasefireproject/?originalSubdomain=gr
  Grupa ludzi w dużej sali konferencyjnej. W tle tablica z logo projektu Ceasefire.

  *****

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  Projekt 1: Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3"

  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 168 580,90  PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 993 293,76

  Zakres planowanych robót budowlanych:

  1. docieplenie ścian zewnętrznych: piwnicy, parteru oraz pięter I-IV
  2. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych,
  3. modernizacja systemu grzewczego,
  4. modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku oraz montaż fotowoltaiki,
  5. wymiana okien na IV oraz montaż w oknach nawiewników automatycznie sterowanych.

  Cele projektu:

  Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:

  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,026 MW
  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 3616,62 m2

  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji:

  Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 131,92 Mg CO2/rok
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1099,93 GJ/rok
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 437803 kWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 87,90 MWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 783,50 GJ/rok

  Projekt 2: Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej -  Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, Urząd Skarbowy w Kwidzynie, Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim,  Urząd Skarbowy w Tczewie".

  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 460 437,00  PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 4 640 202,19

  Zakres planowanych robót budowlanych:

  Budynek I Urzędu Skarbowego w Gdyni:

  1.  modernizacja węzła cieplnego,
  2.  docieplenie ścian wspornikowych przy oknach,
  3.  docieplenie stropodachu,
  4.  docieplenie ścian zewnętrznych,
  5.  wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami,
  6. wymiana stolarki drzwiowej,
  7. docieplenie ścian piwnic i fundamentów,
  8. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Kwidzynie:

  1. modernizacja instalacji c.o.,
  2. docieplenie stropu zew. nad piwnicą
  3. docieplenie stropodachu
  4. docieplenie ścian zewnętrznych
  5. docieplenie przegród wew.,
  6. docieplenie ścian piwnic, cokołu i fundamentów,
  7. wymiana stolarki drzwiowej,
  8. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim:

  1. modernizacja kotłowni gazowej ( wymiana kotła gazowego na kondensacyjny o mocy około 100 kW ) wraz z modernizacją instalacji c.o.
  2. docieplenie fundamentów i cokołu,
  3. docieplenie ścian zewnętrznych
  4. wymiana stolarki okiennej
  5. wymiana stolarki drzwiowej,
  6. wymiana opraw oświetleniowych,
  7. modernizacja c.w.u.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim

  1. modernizacja kotłowni gazowej ( likwidacja kotła gazowego, wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego 0 mocy 80 kW ) wraz z modernizacją instalacji c.o.,
  2. docieplenie  ścian fundamentów, cokołów i piwnic,
  3. docieplenie stropodachu,
  4. docieplenie ścian zewnętrznych,
  5. wymiana stolarki okiennej,
  6. wymiana stolarki drzwiowej,
  7. docieplenie podłóg piwnicznych,
  8. modernizacja c.w.u.,
  9. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Tczewie:

  1. modernizacja węzła cieplnego ( wymiana ) o mocy około 70 kW wraz z modernizacją instalacji c.o.,
  2. docieplenie ścian fundamentowych i cokołu,
  3. docieplenie ścian zewnętrznych,
  4. wymiana stolarki okiennej,
  5. wymiana stolarki drzwiowej,
  6. wymiana opraw oświetleniowych,

  Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację  pięciu budynków.

  Wskaźnik produktu:

  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt. 5
  Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 7 592,15 m2
  Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – szt. 3

  Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 246,58 Mg CO2/rok
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2 813,15 GJ/rok
  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 968 930,00 kWh/rok

  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 119,36 MWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 383,00 GJ/rok

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie
  do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.