Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kadra kierownicza:

  Barbara Bętkowska-Cela

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76; 80-831 Gdańsk
  tel. 58 30 02 360


  Barbara Kowalska

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 360
   

  Edyta Sławnikowska

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 370


  Dariusz Aniećko

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 455


  Dorota Mandziara

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 55 33 900


  Wioleta Gawlińska

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 396

  insp. Damian Bulejak
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 55 39 175
   

  Justyna Rogowska

  Główny Księgowy
  tel. 58 30 02 307

   

  Zakres sprawowanego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Izby zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej:


  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora

  Pion Wsparcia i Pion Informatyki:

  Pion Wsparcia:

  1. Wydział Obsługi Prawnej,
  2. Referat Audytu Wewnętrznego,
  3. Wydział Bezpieczenstwa i Ochrony Informacji,
  4. Wydział Kontroli Wewnętrznej,
  5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  6. Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych,
  7. Wydział Wsparcia Zarządzania, Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
  8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Duszpasterstwa,
  9. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  10. Inspektora Ochrony Danych.

  Pierwszy Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Pierwszego Zastępcę:

  Pion Personalny:

  1. Wydział Kadr i Administracji Personalnej,
  2. Wydział Personalny,
  3. Wieloosobowe Stanowisko Partnera Personalnego.

  Drugi Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Drugiego Zastępcę:

  Pion Orzecznictwa:

  1. Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych,
  2. Wydział Podatku od Towarów i Usług,
  3. Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,
  4. Referat Postępowania Celnego,
  5. Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej,
  6. Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem.

  Trzeci Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Trzeciego Zastępcę:

  Pion Poboru i Egzekucji:

  1. Wydział Spraw Wierzycielskich, Rachunkowości Podatkowej,
  2. Dział Egzekucji Administracyjnej,
  3. Dział Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów.

  Czwarty Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Czwartego Zastępcę:

  Pion Kontroli, Cła i Audytu:

  1. Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi,
  2. Referat Zarządzania Ryzykiem,
  3. Referat Współpracy Międzynarodowej,
  4. Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetru UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA,
  5. Referat Audytu Środków Publicznych,
  6. Referat Spraw Karnych Skarbowych.

  Piąty Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Piątego Zastępcę:

  Pion Logistyki i Usług:

  1. Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami,Zamówień Publicznych,
  2. Wydział Logistyki, Archiwum,
  3. Dział Obsługi Kancelaryjnej.

  Szósty Zastępca Dyrektora Izby Administacji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Szóstego Zastępcę:

  Pion Celno-Graniczny:

  1. Dział Graniczny, Zakazów, Ograniczeń, Kontroli i Środków Polityki Handlowej,
  2. Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych,
  3. Dział Centrum RTG.

  Główny Księgowy

  Komórka organizacyjna nadzorowana przez Głównego Księgowego:

  Pion Finansowo - Księgowy:

  1. Wydział Rachunkowości Budżetowej, Planowania i Kontroli Finansowej,
  2. Dział Płac.

  Do kompetencji Dyrektora należą sprawy:

  1. w zakresie organizacyjno-prawnym:
   • reprezentowanie Izby na zewnątrz,
   • ustanawianie pełnomocników,
   • przedstawianie wniosków w sprawie zmian w terytorialnym zasięgu działania urzędów skarbowych,
   • ustalanie Regulaminu i jego zmian,
   • nadawanie Regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych, urzędu celno-skarbowego i ich zmian,
   • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
   • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Izby,
   • skarg i wniosków,
   • audytu wewnętrznego,
   • zapewnienie przestrzegania tajemnicy skarbowej i ochrony informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
   • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań obronnych,
   • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • przydzielanie zadań związanych z funkcjonowaniem Izby, wykraczających poza zakres działania przypisany niniejszym Regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym,
   • kontroli zarządczej;
  2. w zakresie spraw pracowniczych: wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego Urzędu (kierownika zakładu pracy), w tym nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunków pracy, ustalanie zakresów obowiązków pracowników Izby oraz wykonywanie innych czynności prawnych z zakresu prawa pracy;
    
  3. w zakresie spraw budżetowych i finansowych:
   • zatwierdzanie planu finansowego Izby,
   • zatwierdzanie list wypłat,
   • sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przydzielonymi Izbie pod względem legalności, gospodarności i celowości;
  4. w zakresie spraw podatkowych: wydawanie postanowień i decyzji w trybie odwoławczym oraz w trybach szczególnych;
  5. w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi: wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  6. w zakresie udzielania pracownikom Izby upoważnień do załatwiania spraw, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;
  7. w zakresie podejmowania decyzji o skierowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  8. w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej;
  9. w zakresie spraw dotyczących kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji.

  Do kompetencji Pierwszego Zastępcy Dyrektora Pionu Zarządzania należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3.  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.

  Do kompetencji Drugiego Zastępcy Dyrektora Pionu Orzecznictwa należą sprawy:

  1. podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących:
   • podatków dochodowych,
   • podatków sektorowych,
   • podatków majątkowych,
   • podatków od towarów i usług,
   • podatku akcyzowego,
   • nnych podatków nie ujętych wyżej,
  2. należności celnych,niepodatkowych należności budżetowych,dotacji przedmiotowych,innych sprawach wynikających z przepisów dotyczących należności określionych wyżej.
  3. współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałania z organami KAS, wymienionymi w art. 11 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  5. kształtowania form i metod działania zapewniających powszechność opodatkowania;
  6. zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  7. sprawowania monitoringu nad zwrotami podatku od towarów i usług wykonywanymi przez urzędy skarbowe na zasadach określonych odrębnie w wytycznych Ministerstwa Finansów.

  Do kompetencji Trzeciego Zastępcy Dyrektora Pionu Poboru i Egzekucji należą sprawy:

  1. podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwa w sprawach dotyczących:
   • postępowania egzekucyjnego w administracji,
   • wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
   • odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości,
   • udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
   • odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
   • wstrzymania wykonania decyzji,
   • zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,
   • nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
  2. udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania porzepisów prawa nadania w zakresie wymienionym w pkt 1 dla naczelników urzędów skarbowych;
  3. współdziałanie z Ministerstwem Finansów w zakresie objętym w pkt 1;
  4. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek.

  Do kompetencji Czwartego Zastępcy Dyrektora Pionu Kontroli, Cła i Audytu należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. stosowanych procedur kontroli obrotu towarowego i osobowego w oddziałach celnych, w tym wynikajacych z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej;
  4. inicjowanie i koordynowanie współpracy oraz udział w projektach realizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, związanych z obsługą i kontrolą obrotu towarowego, dotyczących:
   • promocji ułatwień legalnego obrotu towarowego z krajami trzecimi,
   • bezpieczeństwa obrotu towarowego w transporcie lotniczym i morskim,
   • zwalczania międzynarodowej przęstepczości celnej;
  5. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz organami ścigania;
  6. współdziałanie z organami KAS.

  Do kompetencji Piątego Zastępcy Dyrektora Pionu Logistyki i Usług należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.

  Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy:

  podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki finansowej Izby;
  2. terminowa realizacja zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej;
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Izby;
  4. prowadzenie rachunkowości Izby;
  5. dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości;
  7. kierowanie Pionem Finansowo-Księgowym.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2021 08:04
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian