Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kadra kierownicza:

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  Leszek Synak
  ul. Długa 75/76; 80-831 Gdańsk
  tel. /58/ 30-02-360

  I Zastępca
  Barbara Kowalska
  tel. /58/ 30-02-438

  II Zastępca
  Edyta Sławnikowska
  tel. /58/ 30-02-370

  III Zastępca
  tel. /58/ 30-02- 360

  IV Zastępca
  Rafał Szramka
  tel. /58/ 55- 33- 900

  V Zastępca
  Dariusz Jankowiak
  tel. /58/ 30-02- 438
   

  Główny Księgowy
  Justyna Rogowska
  tel. /58/ 30-02-307

   

  Zakres sprawowanego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Izby zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej:
   

  DYREKTOR IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ - DIAS

  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora

  Pion Wsparcia i Pion Informatyki:
  Pion Wsparcia:

  1. Wydział Obsługi Prawnej,
  2. Referat Audytu Wewnętrznego,
  3. Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej,
  4. Wydział Bezpieczenstwa i Ochrony Informacji,
  5. Wydział Kontroli Wewnętrznej,
  6. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  7. Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych,
  8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Duszpasterstwa,
  9. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  10. Inspektora Ochrony Danych.

  Pion Informatyki:

  1. Wydział Informatyki.

  I ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez I Zastępcę:

  Pion zarządzania:

  1. Dział Wsparcia Zarządzania,
  2. Wydział Kadr,
  3. Referat Spraw Pracowniczych i Socjalnych;
  4. Referat Szkoleń,
  5. Dział Obsługi Kancelaryjnej.

  II ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez II Zastępcę:

  Pion orzecznictwa:

  1. Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych,
  2. Wydział Podatku od Towarów i Usług,
  3. Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,
  4. Referat Postępowania Celnego,
  5. Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej,
  6. Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem.

  III ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez III Zastępcę:

  Pion poboru i egzekucji:

  1. Wydział Spraw Wierzycielskich, Rachunkowości Podatkowej,
  2. Dział Egzekucji Administracyjnej,
  3. Dział Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów.


  IV ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez IV Zastępcę:

  Pion kontroli, cła i audytu:

  1. Dział Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej,
  2. Referat Zarządzania Ryzykiem,
  3. Referat Współpracy Międzynarodowej,
  4. Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetru UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA,
  5. Referat Audytu Środków Publicznych,
  6. Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych,
  7. Referat Spraw Karnych Skarbowych.

  Pion celno-graniczny:

  1. Wieloosobowe Stanowisko Graniczne

  V ZASTĘPCA DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez V Zastępcę:
  Pion logistyki i usług:

  1. Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami,Zamówień Publicznych,
  2. Wydział Logistyki, Archiwum,
  3. Referat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.


  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Komórka organizacyjna nadzorowana przez Głównego Księgowego:

  Pion finansowo - księgowy:

  1. Wydział Rachunkowości Budżetowej, Planowania i Kontroli Finansowej,
  2. Dział Płac.

   

  Do kompetencji Dyrektora należą sprawy:

  1. w zakresie organizacyjno-prawnym:
  • reprezentowanie Izby na zewnątrz,
  • ustanawianie pełnomocników,
  • przedstawianie wniosków w sprawie zmian w terytorialnym zasięgu działania urzędów skarbowych,
  • ustalanie Regulaminu i jego zmian,
  • nadawanie Regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych, urzędu celno-skarbowego i ich zmian,
  • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Izby,
  • skarg i wniosków,
  • audytu wewnętrznego,
  • zapewnienie przestrzegania tajemnicy skarbowej i ochrony informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań obronnych,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przydzielanie zadań związanych z funkcjonowaniem Izby, wykraczających poza zakres działania przypisany niniejszym Regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym,
  • kontroli zarządczej;

  2.  w zakresie spraw pracowniczych: wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego Urzędu (kierownika zakładu pracy), w tym nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunków pracy, ustalanie zakresów obowiązków pracowników Izby oraz wykonywanie innych czynności prawnych z zakresu prawa pracy;
  3.   w zakresie spraw budżetowych i finansowych:

  • zatwierdzanie planu finansowego Izby,
  • zatwierdzanie list wypłat,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przydzielonymi Izbie pod względem legalności, gospodarności i celowości;

  4.  w zakresie spraw podatkowych: wydawanie postanowień i decyzji w trybie odwoławczym oraz w trybach szczególnych;
  5. w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi: wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  6.  w zakresie udzielania pracownikom Izby upoważnień do załatwiania spraw, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;
  7.  w zakresie podejmowania decyzji o skierowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  8. w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej;
  9. w zakresie spraw dotyczących kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji.

   

  Do kompetencji I Zastępcy Dyrektora Pionu Zarządzania należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3.  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.
    

  Do kompetencji II Zastępcy Dyrektora Pionu Orzecznictwa należą sprawy:

  1. podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących:
    
  • podatków dochodowych,
  • podatków sektorowych,
  • podatków majątkowych,
  • podatków od towarów i usług,
  • podatku akcyzowego,
  • innych podatków nie ujętych wyżej,
  • należności celnych,
  • niepodatkowych należności budżetowych,
  • dotacji przedmiotowych,
  • innych sprawach wynikających z przepisów dotyczących należności określionych wyżej.

  2.  współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4.  współdziałania z organami KAS, wymienionymi w art. 11 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  5.  kształtowania form i metod działania zapewniających powszechność opodatkowania;
  6.  zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  7. sprawowania monitoringu nad zwrotami podatku od towarów i usług wykonywanymi przez urzędy skarbowe na zasadach określonych odrębnie w wytycznych Ministerstwa Finansów.
   

  Do kompetencji III Zastępcy Dyrektora Pionu Poboru i Egzekucji należą sprawy:

  1.  podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności orzecznictwa w sprawach dotyczących:

  • postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości,
  • udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
  • odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
  • wstrzxymania wykonania decyzji,
  • zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,
  • nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
    

  2. udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania porzepisów prawa nadania w zakresie wymienionym w pkt 1 dla naczelników urzędów skarbowych;

  3. współdziałanie z Ministerstwem Finansów w zakresie objętym w pkt 1;

  4. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek.
   

  Do kompetencji IV Zastępcy Dyrektora Pionu Kontroli, Cła i Audytu należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. stosowanych procedur kontroli obrotu towarowego i osobowego w oddziałach celnych, w tym wynikajacych z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej;
  4. inicjowanie i koordynowanie współpracy oraz udział w projektach realizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, związanych z obsługą i kontrolą obrotu towarowego, dotyczących:
   1. promocji ułatwień legalnego obrotu towarowego z krajami trzecimi,
   2. bezpieczeństwa obrotu towarowego w transporcie lotniczym i morskim,
   3. zwalczania międzynarodowej przęstepczości celnej;
  5. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz organami ścigania;
  6. współdziałanie z organami KAS.

  Do kompetencji V Zastępcy Dyrektora Pionu Logistyki i Usług należą sprawy:

  1. podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora;
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w zakresie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek;
  3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. współdziałanie z Ministerstwem Finansów.

   

  Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy:

  podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych przepisach do ostatecznej aprobaty Dyrektora, a w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki finansowej Izby;
  2. terminowa realizacja zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej;
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Izby;
  4. prowadzenie rachunkowości Izby;
  5. dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości;
  7. kierowanie Pionem Finansowo-Księgowym.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 12:51
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian