Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 149 ze zm.),
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz.7)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia , tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

   

  Składanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).


  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
  • Punkt Podawczy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk, I piętro pokój 104
  • za pośrednictwem ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ias.gdansk@mf.gov.pl
  • faksem na numer: (58) 30-12-444
  • osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
  w każdy wtorek w godzinach 15.00-16.00
  w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przy ul. Długiej 75/76, 80-831 Gdańsk, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku:

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP

  • Łączna wielkość załączników do 50 MB

  Zakres użytkowy dokumentu elektronicznego:
  Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).

  Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres is@pm.mofnet.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

  Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku mieszczącej się w pokoju nr 302 przy ul. Długiej 75/76 w Gdańsku na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW, CD, DVD

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku:

  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX , GIF
  • JPG, ODS,XLS, XLSX,
  • ODT, PDF,
  • PNG, RTF,
  • TIFF,TXT

  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50 MB.

  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS
  KTI KAS jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • naruszeń przepisów prawa celnego
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu : 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS czynny jest czynny całą dobę.
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018 13:37
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian