«Powrót

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (Urząd Skarbowy w Pucku)

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (Urząd Skarbowy w Pucku)

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (Urząd Skarbowy w Pucku)

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, iż posiada zużyty składnik rzeczowego majątku ruchomego, które może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży.
Zużyty składnik majątku ruchomego może być:

 • Nieodpłatnie przekazany innym jednostkom wskazanym w § 38 ust. 1 Rozporządzenia;
 • Darowany na rzecz jednostkę wymienionych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia;
 • Sprzedany

Opis składnika ruchomego: Kocioł wyeksploatowany, rok montażu 1995, niezdatny do użytkowania.
Oględzin składnika majątku można dokonać w Urzędzie Skarbowym w Pucku, ul. Szystowskiego 18, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Beatą Myślisz  tel. 58 774 24 00 wew. 40.
 
Sposób wyboru wniosków:

 1. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia)
 2. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki będą zainteresowane otrzymaniem składnika majątku, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o nieodpłatne przekazanie,  
 3. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika, rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich złożenia (data, godzina);
 4. W przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej  dwie oferty sprzedaży, wybrana zostanie oferta z najwyższą  ceną zakupu składnika.    
 5. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego w tej samej cenie,  wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Opis sposobu przygotowania wniosków/oferty

 1. Warunkiem nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. Warunkiem przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego w formie darowizny  jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. Warunkiem sprzedaży wskazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania wnioskodawcy,
 5. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści z dopiskiem:
  1. „Wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego";
  2. „Wniosek o przekazanie składnika majątku w formie darowizny";
  3. „Oferta zakupu składnika majątku ruchomego";
 6. Wraz z wnioskiem/ofertą należy złożyć wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty, w szczególności pełnomocnictwo, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

Termin i miejsce składania otwarcia wniosków/ofert

 1. Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz oferty zakupu należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w terminie do dnia  30 września 2022 r. do godz. 12.00
 2. Wniosek/ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Izby p.302 lub przesłać w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego na adres: ias.gdansk@mf.gov.pl. Za datę przyjmuje się datę wpływu do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
 3. Otwarcie wniosków/ofert odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76 salka konferencyjna.

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 • Pani Beata Dziwosz Tel. 58 30 02 351
 • Pani Beata Myślisz Tel. 58 774 24 00 wew. 40.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U 2022 poz. 998).

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.09.2022 Data publikacji: 28.09.2022 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2022 12:07
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
Rejestr zmian